Главная Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми

Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми

Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Синонимията и антонимията са езикови явления, които отразяват богатството на един език. Целта на предлагания речник е да събере това голямо богатство и да го отрази в неговата максимална пълнота. За всеки образован човек такъв тип речник е едно от най-необходимите помагала за разширяване на езиковата култура и намиране на най-точната, изразителна и подходяща дума, когато пише, превежда или говори. Речникът помага за избягване на езиковите шаблони и за овладяване на езика и неговите тънкости. Настоящият речник съдържа над 30 000 синонима - думи, подредени азбучно. Голяма част от тях са многозначни - имат по няколко значения, с които образуват или участват в различни синонимни редове. Общият брой на синонимните редове е над 100 000, т.е. посочена е сино­нимията на над 100 000 значения. Речникът има тълковен характер. Всяко значение, по което се формира синонимен ред, е обяснено и илюстрирано с примери. Антонимите, които са включени в речниковите статии, разкриват противоположната стра­на на общото понятие, по което думите са свързани помежду си и могат да се заместват взаимно. Антонимният ред е полюсът, антитезата на синонимния, дава възможност за съпоставки и създава представа за контраст. Речникът съдържа и фразеологизми - синоними, които не са включени в словника, а са дадени в края на речниковите статии като продължение и допълнение на синонимните редове на лексемите (думите). Техният брой е няколко хиляди. Фразеологичните единици, като синоними на думите, обединени от едно общо значение, могат да ги заместват в определен контекст. Те обикновено принадлежат към разговорната лексика и са емоционално оцветени, с което внасят разнообразие, допълват и обогатяват синонимния ред. В речника не са взети под внимание оказионалните, случайно създадени в даден контекст думи, които не са утвърдени в езика.
Год:
2019
Издательство:
Просвета
Язык:
bulgarian
Страницы:
604
ISBN 10:
9540139287
ISBN 13:
9789540139289
Файл:
PDF, 50.78 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 2019
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова