Главная Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник

Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник

, ,
0 / 5.0
0 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
София: "Изток-Запад", 2012. – 776 с.
Материалите за този речник са събирани в продължение на повече от 50 години по различни проекти (програми) и от изследвачи с различна подготовка и квалификация – научни работници (езиковеди, етнографи), учители, студенти, културни дейци от читалища и местни или регионални музеи и др. Към сбирката сега се добавят и материали, ексцерпирани от речници и диалектоложки и етнографски изследвания, които са посочени към приложената библиография на източниците.
Категории:
Язык:
bulgarian
Файл:
PDF, 7.84 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian0
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова